Profesorul dr. ing. Alexandru Poeată (1923-2004)


Cod: 3893
Descriere: „Înscriindu-se în tradiţia aniversării marilor personalităţi ale şcolii, la Facultatea de Electrotehnică din Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, a avut loc în luna septembrie a.c. sărbătorirea distinsului pedagog şi om de ştiinţă, profesor universitar dr. ing. Alexandru Poeată, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani. Născut la 24 septembrie 1923 în edlituna Cojuşna, jud. Lăpuşna, s-a remarcat mai întîi printre elevii de frunte ai liceului „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chișinău, apoi a urmat cursurile Facultăţii de Electromecanică a Institutului Politehnic din Iaşi, pe care le-a absolvit în anul 1948 cu calificativul magna cum laude. A fost reţinut în învăţămîntul superior la aceeaşi facultate începînd cu data de 1 ianuarie 1949, cînd a fost încadrat pe un post de asistent la disciplina de Centrale şi reţele electrice. A parcurs toate treptele ierarhiei didactice, fiind promovat şef de lucrări în 1950, apoi, după susţinerea tezei de doctorat în 1967, a ocupat prin concurs postul de conferenţiar la disciplina de reţele şi sisteme electrice, pe care a predat-o începînd cu anul universitar 1961/1962. La aceeaşi disciplină devine profesor titular, prin concurs, în anul 1971.

Primii zece ani de activitate, în care prof. dr. ing. Alexandru Poeată a îndeplinit cu conştiinciozitate şi dăruire sarcini didactice diverse la o serie de discipline legate de producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice, au avut un rol hotărîtor atît în formarea sa ca specialist în electroenergetică, cît şi ca dascăl cu calităţi pedagogice de excepţie.
Prin întreaga activitate didactică şi ştiinţifică desfăşurată, prof. dr. ing. Alexandru Poeată este o personalitate de prestigiu a şcolii noastre superioare, realizările sale fiind bine cunoscute şi apreciate în rîndul specialiştilor din ţară şi de peste hotare.
Pe linie didactică s-a făcut remarcat printr-o susţinută activitate în direcţia creşterii calităţii procesului de învăţămînt. A scris peste 10 cursuri, manuale şi tratate în edituri centrale şi pe plan local, a avut un aport deosebit la dezvoltarea laboratoarelor şi a lucrărilor practice în colectivul de discipline de reţele şi sisteme electrice, a participat activ şi eficient ani de-a rîndul în cadrul comisiilor de modernizare a planurilor şi programelor de învăţămînt de profil energetic. A organizat primele cursuri postuniversitare de la secţia de electroenergetică cu denumirea „Optimizări în transportul şi distribuţia energiei electrice” în anul 1972. Autoritatea şi competenţa sa profesională şi-au spus deseori cuvîntul în calitatea pe care a deţinut-o, practic permanent, de membru al Consiliului profesoral al facultăţii.

Ca îndrumător de colectiv în catedră şi în calitate de conducător de doctorat, din anul 1975, prof. dr. ing. Alexandru Poeată are merite deosebite în activitatea de formare a cadrelor tinere şi la conturarea unei adevărate şcoli ştiinţifice în domeniul reţelelor şi sistemelor electroenergetice, prin orientarea cercetării spre abordarea unor teme de interes prioritar pentru activitatea practică din electroenergetică ; aplicarea cercetării operaţionale în sistemele energetice, creşterea gradului de observabilitate şi controlabilitate a reţelelor electrice de distribuţie, ameliorarea indicatorilor de calitate ai energiei electrice, optimizarea nivelului pierderilor în reţelele electrice, compactizarea liniilor electrice aeriene etc. Cercetările efectuate sub îndrumarea competentă a prof. dr. ing. Alexandru Poeată s-a ancretizat într-o serie de rezultate remarcabile valorificate în producţie, în peste 150 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate de largă circulaţie sau comunicate la simpozioane ştiinţifice naţionale şi la conferinţe internaţionale de energetică industrială. Este de subliniat şi faptul că din iniţiativa şi cu sprijinul prof. dr. ing. Alexandru Poeată s-a organizat la Iaşi primul simpozion naţional : „Optimizarea în dezvoltarea şi exploatarea instalaţiilor electroenergetice”,manifestare ştiinţifică care s-a bucurat de un succes deosebit.
Recunoaşterea calităţilor şi competenţei profesionale manifestate de prof. dr. ing. Ale-xandru Poeată a determinat extinderea activităţii sale dincolo de perimetrul catedrei şi facultăţii, făcând parte, de-a lungul anilor,din diverse organe şi comisii de specialitate la nivel central şi local. în prezent este membru al următoarelor organisme şi colective : consiliul tehnico-ştiinţific al EENEL, Comitetul Naţional Român al CIGEE, subcomisia „calitate şi fiabilitate” a secţiei de ştiinţe tehnice a Academiei Române, colegiul de redacţie al revistei „Energetica”, membru de onoare al SOCEE — Craiova şi altele.
Din luna octombrie 1990 prof. dr. ing. Alexandru Poeată este profesor consultant la aceeaşi catedră, desfăşurînd în continuare o susţinută activitate de cercetare şi de îndrumare a doctoranzilor, precum şi unele activităţi didactice. 
La aniversarea celor 70 de ani de viaţă şi a peste 40 de ani de activitate neobosită, depusă cu abnegaţie şi spirit de sacrificiu în slujba şcolii, colectivul Catedrei de Energetică îi este profund recunoscător profesorului dr. ing. Alexandru Poeată şi îi urează din inimă la mulţi ani şi noi succese pe calea creşterii prestigiului învăţământului românesc de electroenergetică.
Catedra de Energetică a Universităţii Tehnice ,,Gh. Asachi’’ Iaşi Şef catedră, prof. dr. ing. – DUMITRU IVAS

Perioada: 1993
Sursa: „Energetica”, 1993 (Anul 41, nr. 2-6)